IPZ-707 - 希崎杰西卡2016年番号 エスコートSEX 甘い

IPZ-707 - 希崎杰西卡2016年番号 エスコートSEX 甘い

 身体疼烦属风也,不能转侧属湿也,乃风湿相抟之证,非伤寒也,与桂枝附子汤温散其风湿,使从表而解也。岂可强发其汗耶!魏荔彤曰∶厥而有汗,乃内寒迫阳外亡之象,故为寒化。

太阳伤寒者,加温针必惊也。【集解】柯琴曰∶六经惟厥阴为难治。

【注】疮家初起毒热未成,法当汗散,已经溃后,血气被伤,虽有身痛应汗表证,亦不可发汗。背反张者,太阳之脉挟背,寒则筋急而拘挛,热则筋缓而纵驰也。

【注】天至秋则气降,物至秋则成实,实则宜下。君白头翁,寒而苦辛;臣秦皮,寒而苦涩。

厥阴下利,厥逆脉绝,用灸法,时脉还者生,不还者死。当归四逆加吴茱萸生姜汤方于前方内加吴茱萸半升、生姜三两。

大抵痉以状名,而痉因筋急,故凡六经筋病,皆得以痉称之。【集注】方有执曰∶微发热,邪退也。

Leave a Reply